Universiteti i Prizrenit "Ukshin Hoti"

Sistemi i Menaxhimit Universitar - SMU
Fakulteti Niveli i studimeve Statusi i studenteve
Lloji i pagesës
Emri Emri i prindit Mbiemri
Nr. index-it (vetem numra) Nr. leternjoftimit